Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

ONLINEKASTEN.BE / WOODIY.BE, vennootschap naar Belgisch Recht met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE-HEIST, Dorpsstraat 16 bus 14 en ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen met nummer 0829.859.744 en met BTW-nummer BE0829.859.744

Telefoonnummer: 050.60.54.01
E-mailadres: hello@woodiy.be

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons aan u als Consument (dit is iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) of Onderneming.

2.2
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken.
Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

2.3
Indien u Onderneming bent aanvaard u deze algemene voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden.

2.4
Deze website richt zich enkel op de Belgische markt en de Consument of Onderneming dient zich in België te bevinden om een bestelling te kunnen plaatsen en deze te kunnen laten leveren.

Indien de Consument of Onderneming vanuit Nederland bestelt gelden andere algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbod en Bestelling

3.1
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3.2
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten, behoudens indien overduidelijk zou blijken dat we ons vergist hebben.

3.3
Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail.  Zolang u geen bevestiging van ons ontving, kan u nog van uw bestelling afzien.

Artikel 4: Herroepingsrecht van de Consument

4.1
Alle goederen van Kastenonline.be zijn gemaakt op basis van specificaties (oa. Maten, materiaal,..) van de Consument en zijn dus “op maat” gemaakt en vallen om die reden onder de uitzondering van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht dat volgende producten uitsluit van het herroepingsrecht: “de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn”

Op deze speciaal voor de Consument vervaardigde goederen geldt dus geen herroepingsrecht. Als u geen recht op terugzending hebt, vermelden we dit duidelijk in de bevestiging van uw bestelling of ten laatste bij de levering.

Artikel 5: Prijs

5.1
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten behoudens voor bestellingen geplaatst door een Onderneming.

5.2
Onze prijzen zijn steeds exclusief leveringskosten. Onze leveringskosten bedragen: 80.00€

Artikel 6: Betaling

6.1
Behoudens andersluidende overeenkomst met de Consument of Onderneming, aanvaarden we enkel vooruitbetaling door overschrijving van het bedrag op onze rekening met nummer: BE52736015834609

OF:
Behoudens andersluidende overeenkomst met de Consument, aanvaarden we enkel vooruitbetaling door overschrijving van het bedrag op onze rekening met nummer: […]
Indien u als Onderneming een bestelling plaatst dient u te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling bent u van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 1% per begonnen maand evenals een schadevergoeding begroot op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50EUR.

In elk geval blijven alle goederen die we u toesturen onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. Zolang u bij ons openstaande facturen hebt, mag u de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

Artikel 7: Conformiteit en garantie

7.1
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.

7.2
Als Consument beschikt u over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die u bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt.

Tijdens de eerste zes maanden, kan u sowieso een beroep doen op de garantie als Consument.  Daarna moet u eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan.

7.3
Om een beroep te doen op een garantie, moet u het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan door de Consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

7.4
Let wel: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Artikel 8: Levering en uitvoering

8.1
Alle goederen worden geleverd op het door u bij bestelling aangegeven adres.

8.2
Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, leveren wij uw bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na uw bestelling, tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen.  Als wij dat niet doen, kan de Consument kosteloos afzien van zijn bestelling.  In dat geval betalen wij de Consument uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. De Onderneming kan niet kosteloos afzien van zijn bestelling.

8.3
De verzending van goederen gebeurt steeds op ons risico, behalve wanneer u goederen zou terugsturen of de goederen zelf zou afhalen bij ons, dan gebeurt dit op uw risico.

Artikel 9: Overmacht

9.1
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1
Kastenonline.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei (directe of indirecte) schade veroorzaakt door slechte of gebrekkige montage van de door haar geleverde producten.  Het monteren van de door Kastenonline.be geleverde producten is dan ook steeds op risico van de Consument of Onderneming.

10.2
Kastenonline.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden indien de door de Consument of Onderneming doorgegeven maten niet correct blijken te zijn.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

11.1
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

11.2
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12: Klachtenregeling

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als u als Consument toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons.  We doen er alles aan om uw klacht binnen een redelijke termijn te behandelen.

Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht

13.1
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.

13.2
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Voor geschillen met Ondernemingen wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3
Alle  geschillen  die  verband  houden  met  of  voortvloeien  uit  aanbiedingen of overeenkomsten  die  met  ons  gesloten  zijn,  worden  voorgelegd  aan  de  rechtbanken van Brugge.

Bestel gratis 3 stalen om eenvoudig de binnen- en buitenafwerking van uw kast te bepalen.

5 Jaar garantie

Snel en ongecompliceerd inclusief inruillevering. Lees meer over onze kwaliteitsgarantie.

Belgische kwaliteit

Wij hebben er bewust voor gekozen om alle meubels in ons eigen atelier te produceren. Lees meer over ons machinepark.

Woodiy is een onderdeel van T-Design en staat garant voor hoogwaardige kasten op maat, aan een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding. Elke maatkast wordt verwezelijkt in het hoogtechnologisch machine park van T-Design Knokke.
www.tdesignknokke.be